Podmienky ochrany osobných údajov

GDPR - Informácie o spracovaní osobných údajov HQ Tools, spol. s r. o.

Riadne spracovanie osobných údajov v zmysle platnej legislatívy je pre HQ Tools s. r. o. veľmi dôležité a ochrana osobných údajov je prioritou. V tejto súvislosti by sme Vás radi informovali o spracovaní osobných údajov v podmienkach obchodnej spoločnosti HQ Tools, spol. s r. o., so sídlom Hviezdoslavova 41, 900 31 Stupava,  IČO: 36833622 v spojení s novou právnou úpravou. Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov (,,Nariadenie GDPR") a zákonom č.18/2018 z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, (Zákon o ochrane osobných údajov").

Vzhľadom na rozsiahlosť Nariadenia GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov, sme pre lepšiu prehľadnosť informácie o ochrane osobných údajov pripravili vo forme následujúcich otázok a odpovedí:

1. Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom osobných údajov je HQ Tools, spol. s r. o., Hviezdoslavova 41, 900 31  Stupava, IČO: 36833622, zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., oddiel:Sro, vložka č. 47923/B (ďalej aj "HQ Tools").

2. Prečo spracúvame Vaše osobné údaje a na aký účel?

Vaše osobné údaje spracovávame v rámci obchodnej činnosti HQ Tools, za účelom poskytovania služieb klientom HQ Tools. Vaše osobné údaje slúžia výlučne pre potreby HQ Tools a nebudú poskytnuté príjemcovi bez Vášho písomného súhlasu.

3. Aký je oprávnený záujem pre spracovanie osobných údajov?

Oprávneným záujmom HQ Tools je obchodná činnosť a poskytovanie tovarov a služieb zákazníkom HQ Tools.

4. Aké subjekty majú prístup k Vašim osobným údajom?

Z dôvodu zaistenia riadnej činnosti HQ Tools, majú k Vašim osobným údajom prístup aj tretie subjekty. Jedná sa napríklad o poskytovateľa účtovných a právnych služieb. Z dôvodu ochrany Vašich osobných údajov, máme s týmito subjektami uzatvorenú korektnú zmluvu o spracúvaní osobných údajov.

5. Aké dlhé obdobie máme uložené Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame počas trvania Vášho vzťahu s HQ Tools. Po ukončení Vášho vzťahu a všetkých záväzkov vyplývajúcich so vzťahu s HQ Tools, uchovávame Vaše osobné údaje počas obdobia, ktoré je vyžadované v zmysle platnej legislatívy.

6. Aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

Máte právo kedykoľvek sa obrátiť na HQ Tools a požadovať informácie a prístup k spracúvaniu osobných údajov. Taktiež máte právo na výmaz, právo na opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov, právo na obmedzenie spracovávania, uplatnenie námietky proti profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu a na prenositeľnosť údajov. Svoje práva môžete uplatniť na mailovej adrese : info@profinaradie.sk, prípadne písomne na adrese sídla HQ Tools. S prípadnou sťažnosťou sa môžete obrátiť aj na Úrad na ochranu osobných údajov.

7. Používame profilovanie a automatizované rozhodovanie pri spracúvaní osobných Vašich údajov?

HQ Tools v rámci spracúvania osobných údajov nevyužíva automatizované informačné systémy a ani profilovanie.

Ak máte k informáciám o spracúvaní osobných údajov akékoľvek otázky, alebo pripomienky, kontaktujte nás prosím na e-mailovej adrese info@profinaradie.sk, alebo priamo písomne na adrese sídla HQ Tools.

HQ Tools, spol. s r. o.